Enviament d'emails

Català


La informació inclosa en aquest email és CONFIDENCIAL, sent per a ús exclusiu del destinatari a dalt esmentat. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari indicat, li informem que està totalment prohibida qualsevol utilització, divulgació, distribució i / o reproducció d'aquesta comunicació, total o parcial, sense autorització expressa en virtut de la legislació vigent. 

 

Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem ens ho notifiqui immediatament per aquesta via i procedeixi a la seva eliminació juntament amb els seus fitxers annexos sense llegir-lo ni gravar-lo.

En virtut del que estableix la Llei 15/1999, i la LSSICE 34/2002, l'informem que les seves dades formen part d'un fitxer automatitzat titularitat de Josep Masó de barberia MASÓ. La informació registrada s'utilitzarà per informar-li per qualsevol mitjà electrònic de les nostres novetats comercials. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: Ronda Monestir, 82 - 17820 BANYOLES.


En compliment de la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a:  anular.dades@barberiamaso.com


English


The information contained in this email is confidential, being for the exclusive use of the addressee named above. If you read this message is not the intended recipient is prohibited inform you that any use, dissemination, distribution and / or reproduction of this communication, in whole or in part without permission under the law.
If you have received this message in error, please notify us immediately by this route and proceed with removing attached files without reading or saving it.

Under the provisions of Law 15/1999 and LSSICE 34/2002, we inform you that your data are part of a file owned by Joseph Maso MASÓ barber. The recorded information will be used to inform any electronic medium of our commercial developments. You can exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition: Ronda Monestir, 82-17820 BANYOLES

In compliance with Law 34/2002 of July 11, Services Information Society and Electronic Commerce, we inform you that may be revoked at any time, easily and free consent to receiving email sending an e-mail with your request to: anular.dades@barberiamaso.com


Castellano

La información incluida en este email es CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo del destinatario arriba mencionado. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y / o reproducción de esta comunicación, total o parcial, sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente.
Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo notifique inmediatamente por esta vía y proceda a su eliminación junto con sus ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo.

En virtud de lo establecido en la Ley 15/1999, y la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de un fichero automatizado titularidad de Josep Masó de barbería MASÓ. La información registrada se utilizará para informarle por cualquier medio electrónico de nuestras novedades comerciales. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a: Ronda Monestir, 82- 17820 BANYOLES.

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, le informamos que puede revocar en cualquier momento, de forma sencilla y gratuita, el consentimiento para la recepción de correo electrónico enviando un correo electrónico con su solicitud a: anular.dades@barberiamaso.com