Clàusula de política de protecció de dades per a web


 

 

Clàusula de política de protecció de dades per a web

De conformitat amb el que estableixen els articles 5 i 6 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l' informem que les dades de caràcter personal que voluntàriament ens faciliti a través dels diferents formularis d'entrada disposats a l'efecte a la web www.barberiamaso.com oa qualsevol altre canal de recollida dels mateixos , seran incorporades  denominat a un fitxer denominat SimplyBook responsabilitat de Josep Masó de barberia MASÓ amb la següents finalitats :

 

Així mateix , el CLIENT / USUARI del web www.barberiamaso.com , en facilitar voluntàriament les seves dades de caràcter personal a través dels diferents formularis d'entrada disposats a aquest efecte a la web, autoritza de manera expressa a que les seves dades puguin ser utilitzades en l'enviament de comunicacions comercials i ofertes publicitàries per correu electrònic , fax o qualsevol altre mitjà electrònic o físic , present o futur .

 

Totes les dades sol · licitades a través del web són obligatoris . En cas de no ser facilitats , Josep Masó de barberia MASÓ no garanteix que els serveis prestats s'ajustin completament a les seves necessitats .


El consentiment s'entendrà prestat en tant no ens comuniqui expressament la revocació del mateix a algun dels tractaments indicats anteriorment . A aquest efecte , EL CLIENT / USUARI podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis contractats a l'email : anular.dades@barberiamaso.com

 

EL CLIENT / USUARI del web www.barberiamaso.com serà l'únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades aportades , actuant Josep MASÓ de barberia MASÓ de bona fe com a mer prestador del servei . En cas d'haver facilitat dades falses o de terceres persones sense intervenir el seu consentiment , es reserva el dret a la destrucció immediata de les esmentades dades per tal de protegir el dret del titular o titulars dels mateixos .

 

Josep Masó es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los i adoptarà totes les mesures d'índole tècnica i organitzativa per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració , pèrdua , tractament o accés no autoritzat , atès l'estat de la tecnologia , la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, tot això de conformitat amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007 .

 

El lloc web de Josep Masó no utilitza cookies ni altres mitjans tècnics que permetin identificar a usuaris en concret ni conèixer dades de la seva navegació sense que l'usuari sigui conscient . Tanmateix , és el nostre compromís que si es produeix qualsevol canvi en la Política de Privacitat referent a això serà immediatament advertit a través d'aquest lloc web , incloent l'oportuna rectificació en aquest apartat .

 

El lloc web disposa de les mesures de seguretat de la informació generalment utilitzades per evitar l'accés no autoritzat a les dades personals , per exemple : firewalls , procediments de control d'accés ...

EL CLIENT / USUARI del web www.barberiamaso.com podrà en qualsevol moment exercir els drets d'accés , rectificació , cancel · lació i oposició en els termes que estableix la Llei Orgànica 15/1999 , dirigint-se al responsable del fitxer , en la següent direcció Ronda Monestir, 82-17820 BANYOLES adjuntant còpia del DNI .

 He llegit i dono el meu consentiment a la Política de Protecció de Dades del Portal. 

CASTELLANO

Cláusula de política de protección de datos para web
 

 

De conformidad con lo establecido en los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos de carácter personal que voluntariamente nos facilite a través de los distintos formularios de entrada dispuestos al efecto en la Web www.barberiamaso.com  o en cualquier otro canal de recogida de los mismos, serán incorporados ao denominado a un fichero denominado SimplyBook responsabilidad de Josep Masó de barberia MASÓ con la siguientes finalidades:

 

Así mismo, EL CLIENTE / USUARIO de la WEB www.barberiamaso.com, al facilitar voluntariamente sus datos de carácter personal a través de los distintos formularios de entrada dispuestos al efecto en la web, autoriza de manera expresa a que sus datos puedan ser utilizados en el envío de comunicaciones comerciales y ofertas publicitarias por e-mail, fax o cualquier otro medio electrónico o físico, presente o futuro. 

 

Todos los datos solicitados a través de la Web son obligatorios.  En caso de no ser facilitados, Josep Masó de barberia MASÓ no garantiza que los servicios prestados se ajusten completamente a sus necesidades.

 

El consentimiento se entenderá prestado en tanto no nos comunique expresamente la revocación del mismo a alguno de los tratamientos indicados anteriormente.  A tal efecto, EL CLIENTE / USUARIO podrá darse de baja de cualquiera de los servicios contratados al email: anular.dades@barberiamaso.com

 

EL CLIENTE / USUARIO de la WEB www.barberiamaso.com será el único responsable de la veracidad y exactitud de los datos aportados, actuando Josep MASÓ de barberia MASÓ de buena fe como mero prestador del servicio. En caso de haber facilitado datos falsos o de terceras personas sin mediar su consentimiento para ello, se reserva el derecho a la destrucción inmediata de los citados datos a fin de proteger el derecho del titular o titulares de los mismos.

 

Josep Masó se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos y adoptará todas las medidas de índole técnica y organizativa para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que estén expuestos, todo ello de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1720/2007.

 

El Sitio Web de Josep Masó no utiliza cookies ni otros medios técnicos que permitan identificar a usuarios en concreto ni conocer datos de su navegación sin que el usuario sea consciente. No obstante, es nuestro compromiso que si se produce cualquier cambio en la Política de Privacidad a este respecto será inmediatamente advertido a través del presente Sitio Web, incluyendo la oportuna rectificación en este apartado. 

 

El sitio Web dispone de las medidas de seguridad de la información generalmente utilizadas para evitar el acceso no autorizado a los datos personales, por ejemplo: firewalls, procedimientos de control de acceso…

EL CLIENTE / USUARIO de la WEB www.barberiamaso.com podrá en cualquier momento ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, dirigiéndose al responsable del fichero, en la siguiente dirección Ronda Monestir, 82 - 17820 BANYOLES adjuntando copia del DNI.

 

 He leído y doy mi consentimiento a la Política de Protección de Datos del Portal.

 

 

 

 

English

Clause protection policy for web data

 

In accordance with the provisions of Articles 5 and 6 of the Organic Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Personal Data , we inform you that personal information voluntarily provided through the various input forms provided for that purpose on the Web www.barberiamaso.com or any other channel for collecting the same , shall be referred to or incorporated in a file called SimplyBook , Josep Maso responsibility of barbershop MASÓ the following purposes :

 

Furthermore , CUSTOMER / USER SITE www.barberiamaso.com , voluntarily providing personal data through various entry forms provided for that purpose on the web, expressly authorizes that their data can be used in sending commercial communications and advertising offers by e- mail , fax or any other electronic or physical , present or future .

 

All requested information through the Web are required. If not provided, Josep Maso of barbershop MASÓ not guarantee that the services rendered fully adjust to your needs.


The consent shall be deemed given unless expressly inform us revocation thereof to any of the treatments listed above. To this end , CUSTOMER / USER may unsubscribe from any of the services contracted to email: anular.dades @ barberiamaso.com

 

CLIENT / USER SITE www.barberiamaso.com is solely responsible for the accuracy of the data provided, Josep MASÓ of barbershop acting in good faith MASÓ as mere service provider . If you have provided false or third parties without their consent, reserves the right to immediately destroy such data in order to protect the right of the holders thereof.

 

Josep Maso is committed to fulfilling its obligation of secrecy of personal data and its duty to protect them and take all appropriate technical and organizational measures to ensure the security of personal data and avoid its alteration , loss, treatment or unauthorized access, given the state of technology, the nature of the data stored and the risks to which they are exposed , all in accordance with the provisions of Royal Decree 1720/2007 .

 

The Maso Josep website does not use cookies or other technical means to identify specific users or their browsing data to meet without the user 's knowledge. However, it is our commitment that if there are any changes in the Privacy Policy in this regard will be immediately notified through this Website, including the timely correction in this section .

 

The site has security measures of information generally used to prevent unauthorized access to personal data , for example : firewalls , access control procedures ...

CLIENT / USER www.barberiamaso.com SITE may at any time exercise their rights of access, rectification , cancellation and opposition under the terms established in Organic Law 15/1999 , going to the file , at the following address Ronda Monastery , 82-17820 Banyoles attaching a copy of your ID.

 I have read and consent to the Privacy Policy of the Site.